www.997755.com-澳门新葡亰8455下载app-进入网站

欢迎光临www.997755.com-澳门新葡亰8455下载app-进入网站!

新闻动态

关于公司召开2016年股东大会的通知

日期:2017/4/14 14:40:06

各位股东:

现将2016年度股东大会有关事项通知如下:

一、会议时间

2017年4月25日(星期二)下午14:00 ~17:00

二、会议地点:常州市延陵西路102号

www.997755.com-澳门新葡亰8455下载app-进入网站六楼会议室

三、会议议题

1、 审议《公司2016年度董事会工作报告》

2、 审议《公司2016年度监事会工作报告》

3、 审议《公司2016年度财务决算报告》

4、 审议《公司2016年度利润分配方案》

5、 审议《公司2017年度财务预算报告》

6、 讨论和研究公司董事会提出的其他议题

四、参会人员

1、截止2017年4月25日登记在册的公司股东(或其委托代理人);

2、公司董事、监事及高级管理人员。

五、会议登记办法

出席会议的股东于2017年4月25日下午13:30 ~ 14:00在公司六楼会议室办理参加股东大会登记手续,异地股东可采取信函或传真登记。

自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证,并同时出具法人股东单位营业执照、组织机构代码证。

六、其他事项

1、与会者交通、食宿自理。

2、公司联系地址:常州市延陵西路102号。

会务咨询:陈先生0519-86604805

传    真:0519-86604810

邮    编:213003

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        www.997755.com-澳门新葡亰8455下载app-进入网站

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2017年4月5日

股东授权委托书.docX


客服热线
0519-8663 2834
0519-8660 4810
江苏省常州市中吴大道768号
关注我们
扫一扫,
关注常药
微信公众号
版权所有 www.997755.com-澳门新葡亰8455下载app-进入网站 苏ICP备11021529号  苏公安网备32040202000138
XML 地图 | Sitemap 地图